Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
40
5256554

Tỉnh Vĩnh Long ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

14/06/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 736/QĐ-UBND ngày 4/4/2022 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, thẩm quyền, trách nhiệm thẩm định, phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư được quy định như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các nội dung sau: Phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, danh sách xếp hạng nhà đầu tư hoặc ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện) phê duyệt và thực hiện công việc khác thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền quy định.

- Bên mời thầu là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh làm bên mời thầu đối với: dự án quan trọng, cấp thiết; dự án nằm trên địa giới hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện làm bên mời thầu các dự án thuộc địa bàn mình quản lý, dự án không thuộc trường hợp quy định. Đơn vị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm bên mời thầu có thể lựa chọn tổ chức tư vấn đấu thầu độc lập có đủ năng lực để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nội dung công việc thuộc trách nhiệm của mình.

- Đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và kết quả lựa chọn nhà đầu tư; hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, danh sách xếp hạng nhà đầu tư, trường hợp các nội dung này được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trường hợp thực hiện theo ủy quyền theo quy thì bộ phận có chức năng về kế hoạch, tài chính của cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thẩm định nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, danh sách xếp hạng nhà đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án; các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp cung cấp các tiêu chuẩn theo quy định chuyên ngành, đề xuất tiêu chuẩn làm cơ sở xây dựng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

* Điều kiện xác định dự án đầu tư: Dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và quy định tại khoản 4, Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

  1. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư gồm:

- Lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án.

- Chuẩn bị, nộp và đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư.

- Lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

- Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng, triển khai dự án.

Theo đó, đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời là văn bản Quyết định phê duyệt danh mục dự án. Trình tự thủ tục Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại của Luật Đầu tư. Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án.

Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư: Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, quy hoạch xây dựng, chương trình phát triển đô thị và yêu cầu quản lý, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập danh mục dự án cần thu hồi đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất tại kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trên cơ sở danh mục dự án cần thu hồi đất được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, việc lập danh mục dự án được thực hiện như sau:

- Trường hợp dự án do cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất: Cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ đề xuất dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh mục dự án.

Nội dung đề xuất bao gồm: tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư; phương án huy động vốn; thời hạn, tiến độ đầu tư; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt; ngôn ngữ đăng tải danh mục dự án; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững của dự án đầu tư và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

- Trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất: Nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án đầu tư ngoài danh mục dự án đầu tư được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nêu trên. Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Hồ sơ đề xuất bao gồm các nội dung sau đây:

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo mẫu kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm cam kết chịu mọi chi chí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận.

+ Nội dung đề xuất dự án đầu tư theo mẫu kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm: tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư; phương án huy động vốn; thời hạn, tiến độ đầu tư; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững của dự án đầu tư.

+ Đề xuất dự kiến nhu cầu sử dụng đất; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án (nếu có); sơ đồ vị trí khu đất, hình thức sử dụng đất; mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

+ Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

+ Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).

Phê duyệt danh mục dự án dược quy định: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất dự án quy định tại điểm b, khoản 1, Mục I, Phần II hướng dẫn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án; đánh giá việc đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự án đầu tư theo yêu cầu tại mục III, phần I hướng dẫn này; xác định yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Công bố danh mục dự án:  Căn cứ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc danh mục dự án được phê duyệt, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án đầu tư theo quy định tại điểm c, khoản 1, khoản 4, Điều 4 và khoản 2, Điều 5 Nghị định số 25/2020/NĐ- CP của Chính phủ.

  1. Trình tự, thủ tục chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án gồm các bước sau:

- Lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án.

- Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

- Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư.

- Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng, triển khai dự án.

Theo đó, việc chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư được quy định như sau:

  1. Lập hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu được lập phải dựa trên các căn cứ và đầy đủ các nội dung sau đây:

- Danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng, sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận.

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật.

- Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được duyệt.

- Quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

  1. Nội dung hồ sơ yêu cầu được lập theo quy định tại khoản 2, Điều 47 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP nhưng không cần so sánh, xếp hạng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về tài chính - thương mại.
  2. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định nhà đầu tư được đề nghị chỉ định thầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan được ủy quyền tiến hành thẩm định hồ sơ yêu cầu theo quy định tại khoản 2, Điều 75 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và khoản 20 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP của Chính phủ trước khi lập tờ trình phê duyệt và lập báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu theo quy định. Căn cứ vào Tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu của cơ quan thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền tiến hành phê duyệt hồ sơ yêu cầu theo quy định.

Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 22 Luật Đấu thầu, nhà đầu tư được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g, khoản 1, Điều 5 của Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án.

Hồng Diễm (736/QĐ-UBND)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết