Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
30
5256611

Tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

14/06/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, đề cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc phát triển sự nghiệp văn hóa. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện không lành mạnh trong hoạt động văn hóa. Xây dựng các văn bản pháp quy, tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần sáng tạo các sản phẩm văn hóa minh bạch, tiến bộ, hiện đại. Phát triển sự nghiệp văn hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các khu vực, các đối tượng chính sách và yếu thế trong xã hội; chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài. Quan tâm quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực đồng bộ, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp văn hóa.

Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo xây dựng tập trung, đồng bộ, trang thiết bị phù hợp, hoàn thiện các thiết chế trung tâm văn hóa, bảo tàng và thư viện, đảm bảo 03 loại hình thiết chế này từ tỉnh đến cơ sở hoạt động có hiệu quả.

Chủ động và tích cực trong hoạt động ngoại giao văn hóa, nhất là các nước ASEAN nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Vĩnh Long, qua đó phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, lợi thế của tỉnh tham gia vào thị trường chung.

Cụ thể, đến năm 2030, tập trung đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh như: Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Nhà thi đấu đa năng tỉnh đạt chuẩn quốc gia. Hoàn thành các dự án nhà thi đấu, công trình thể thao, công viên truyền hình của các huyện, thị xã, thành phố do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tài trợ; 100% Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện được xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động; 100% đơn vị hành chính cấp xã có Trung tâm Văn hóa, Thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng; phấn đấu 70% di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh được tu bổ, tôn tạo; 100% số di sản của tỉnh trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xây dựng đề án, chương trình bảo vệ và phát huy giá trị.

Bảo đảm ít nhất 90% người dân ở vùng sâu, vùng xa, 90% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương.

Bảo đảm khoảng 90% các địa phương, cơ quan, đơn vị đạt được các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Kế thừa và phát huy tinh hoa của văn hóa gia đình truyền thống, để xây dựng văn hóa gia đình hiện đại, văn minh.

Duy trì giải thưởng văn học nghệ thuật Văn Xương Các, đến năm 2030 có từ 3 đến 5 công trình văn hóa, nghệ thuật chất lượng thuộc các lĩnh vực văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu được xuất bản, công bố.

Phấn đấu tin học hóa 100% các đơn vị hoạt động văn hóa từ tỉnh đến cơ sở (cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp văn hóa).

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; văn hóa thực sự “đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị” thông qua phổ biến, quán triệt sâu rộng cho cán bộ đảng viên và nhân dân các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người dân và cộng đồng.

- Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; văn hóa thực sự “đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị” thông qua phổ biến, quán triệt sâu rộng cho cán bộ đảng viên và nhân dân các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người dân và cộng đồng.

- Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; văn hóa thực sự “đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị” thông qua phổ biến, quán triệt sâu rộng cho cán bộ đảng viên và nhân dân các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người dân và cộng đồng.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Rà soát, ban hành mới quy chế, nội quy, bộ tiêu chí về văn hóa trong: gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Nêu cao vai trò và tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng về chuẩn mực đạo đức, thực sự là tấm gương sáng, là hạt nhân trong đời sống xã hội.

- Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa: Tạo điều kiện để mọi người dân chủ động tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy năng lực sáng tạo. Đổi mới các hoạt động văn hóa phù hợp sự phát triển của công nghệ thông tin và biến đổi xã hội, con người, do tác động của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng...

- Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, xây dựng các mô hình quản lý hiệu quả, gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống. Nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày, đồng thời ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác trưng bày; định hướng phát triển bảo tàng ảo.

- Ưu tiên phát triển một số ngành có tiềm năng, lợi thế tham gia vào thị trường công nghiệp văn hóa: Có cơ chế ưu đãi, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh đầu tư trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo, du lịch văn hóa... tích cực và chủ động tham gia sâu rộng vào chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa của cả nước. Tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ văn hóa của công chúng.

- Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu về văn hóa: Xây dựng chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa nghệ thuật với các tỉnh, thành và một số nước ASEAN; cung cấp thông tin về nội dung tuyên truyền các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương hưởng ứng các hoạt động của ASEAN. Tổ chức phong phú các hoạt động văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long đến các nước trong khu vực và bạn bè quốc tế. Qua đó thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững.

- Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật: Tăng cường quan hệ hợp tác với các Trung tâm đào tạo, Viện nghiên cứu, Trường đại học để phối hợp, liên kết trong đào tạo về lĩnh vực quản lý văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng, thư viện, mỹ thuật, nhiếp ảnh...

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa: Khuyến khích nghiên cứu khoa học về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tiếp tục thực hiện chính sách tôn vinh, đãi ngộ đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học. Phấn đấu đến năm 2030 có công trình nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật có chất lượng được công bố, có tác phẩm, công trình văn hóa, văn học nghệ thuật về công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, ưu tiên xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa: Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách nhà nước xem xét, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá văn hóa nghệ thuật; bảo đảm sử dụng vốn đầu tư phát triển của nhà nước đạt hiệu quả. Tăng cường đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tôn tạo di tích quốc gia và cấp tỉnh; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị.

Đẩy mạnh hợp tác công - tư nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa, tranh thủ nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân, đồng thời xây dựng đề án khai thác cơ sở vật chất đã được đầu tư, cũng như khuyến khích người có chuyên môn, có năng lực tham gia khai thác hiệu quả cơ sở vật chất lĩnh vực văn hóa.

Hồng Diễm (956/QĐ-UBND)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết