Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
34
5256601

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự thảo lần 1)

16/06/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được lập (dự thảo lần 1), thực hiện quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải dự thảo Quy hoạch và tài liệu, hồ sơ liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân theo quy định.

Thời gian bắt đầu đăng công khai: Ngày 16/6/2022.

Ý kiến góp ý gửi về: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, số 205/5 đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc hộp thư điện tử: skehoach@vinhlong.gov.vn

Link dự thảo báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long

Link dự thảo báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Link1 bản đồ quy hoạch

Link2 bản đồ quy hoạch

Link3 bản đồ quy hoạch

Link4 bản đồ quy hoạch

Link5 bản đồ quy hoạch

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết