Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
26
5020619

Phát triển đô thị đến năm 2025 để tỷ lệ đô thị hóa đạt 25 - 30%

23/02/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI về phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025; mục tiêu cụ thể về phát triển đô thị đến năm 2025 là:

- Nâng tỷ lệ đô thị hóa thêm từ 1,74% - 6,74% để đạt tỷ lệ 25 - 30% vào năm 2025 (hiện trạng 23,26%).

- Nâng cấp, phát triển hệ thống đô thị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030:

Giai đoạn đến năm 2025: Tập trung đầu tư các tiêu chí của đô thị loại  IV đối với thị trấn Vũng Liêm và thị trấn Trà Ôn; Lập đề án công nhận đô thị loại IV đối với thị trấn Vũng Liêm và thị trấn Trà Ôn, đề án công nhận đô thị loại V đối với đô thị Phú Quới.

Định hướng đến năm 2030: Hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt của đô thị loại II đối với thành phố Vĩnh Long, tiêu chí đô thị loại III đối với thị xã Bình Minh. Từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I đối với thành phố  Vĩnh Long, tiêu chí của đô thị loại II đối với thị xã Bình Minh; Từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại IV đối với các thị trấn Long Hồ, Cái Nhum, Tam Bình; Nâng cao chất lượng tiêu chí của đô thị loại V đối với đô thị Phú Quới, thị trấn Tân Quới; Lập đề án công nhận đô thị loại V cho đô thị Hựu Thành và đô thị Cái Ngang.

Tên đô thị

Cấp đô thị

Đến năm 2020

Đến năm 2025

Định hướng 2030

Thành phố Vĩnh Long

II

II

II

Thị xã Bình Minh

III

III

III

Thị trấn Vũng Liêm

V

V

IV

Thị trấn Trà Ôn

V

V

IV

Đô thị Hựu Thành

-

-

V

Thị trấn Long Hồ

V

V

V

Đô thị Phú Quới

 

V

V

Thị trấn Cái Nhum

V

V

V

Thị trấn Tam Bình

V

V

V

Đô thị Cái Ngang

-

-

V

Đô thị Tân Quới

V

V

V

- Đầu tư các công trình phát triển đô thị: Đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V đối với thị trấn Long Hồ, thị trấn Cái Nhum, thị trấn Tam Bình, thị trấn Tân Quới, đô thị mới Hựu Thành và đô thị mới Cái Ngang và nâng cấp các đô thị hiện hữu.

- Từng bước thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị.

Nguyễn Nguyên (Nguồn QĐ 139/QĐ-UBND)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết