Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
23
5020550

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

27/01/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững, ngày 28/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc “phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội; hướng đến sự lan tỏa và có tác dụng lâu dài, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương; thường xuyên nêu gương tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất cách mạng, lối sống, phong cách, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân.

Tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị. Cùng với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua chung hàng năm, cần phải quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Chú trọng phát hiện khen thưởng; bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”.

Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp  thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

- Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực  phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội tình hình mới; phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP tăng 6%.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và chiến lược khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới của Trung ương; tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nỗ lực cao nhất để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Mở rộng độ bao phủ, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin cho người dân, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là năng lực thu dung, điều trị ở cơ sở và y tế dự phòng.

Cụ thể hóa và triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tập trung xây dựng triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với trọng tâm là hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch; tiết kiệm chi phí cho sản xuất kinh doanh; phát triển mạnh thị trường nội địa, thúc đẩy xuất khẩu bền vững.

Huy động mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 20 khóa IX đề ra.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là 04 phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động, đó là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế tập trung vào đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo tính đồng bộ, kết nối trong và ngoài tỉnh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phong trào khuyến học khuyến tài và các phong trào thi đua khác, đảm bảo quyền làm chủ và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tạo chuyển biến mạnh mẽ căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; góp phần cùng cả nước thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Cải thiện các chỉ số PAPI, PAR Index, SIPAS. Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông; triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng lồng ghép đa mục tiêu, thích ứng với biến đổi khí hậu và từng bước kết nối đồng bộ, hiệu quả, tạo sự hấp dẫn với nhà đầu tư. Huy động, thu hút đầu tư hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng du lịch, giao thông thủy lợi, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quan trọng, các dự án phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh trong năm 2022. Phấn đấu năm 2022 có 16/20 phường, thị trấn đạt đô thị văn minh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng giám sát, chỉ đạo triển khai các tiêu chí đạt huyện nông thôn mới Bình Tân và Tam Bình trong giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu năm 2022 toàn tỉnh có 66/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp tục đẩy mạnh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là chìa khóa cho tăng trưởng nền kinh tế. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đảm bảo chất lượng, kiên quyết không nghiệm thu công trình khi không đáp ứng yêu cầu về thiết kế, chất lượng và an toàn lao động.

- Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giảm thiểu về tại nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt về an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy lùi bệnh quan liêu, tham nhũng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các đoàn thể chính trị và các tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Nguyễn Nguyên

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết