Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
15
5020311

Triển khai quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

27/01/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thưc̣ hiện Nghi ̣điṇh của Chính phủ trên điạ bàn tỉnh Vĩnh Long; ngày 04/02/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 3436/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch triển khai quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021. Theo đó, có 10 nội dung kết nối, chia sẽ thực hiện trong năm 2021:

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với CSDL về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung thực hiện: Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với CSDL về đăng ký doanh nghiệp. Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; đơn vị phối hợp: Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với CSDL quốc gia về dân cư.

Nội dung thực hiện: Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với CSDL quốc gia về dân cư. Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh; đơn vị phối hợp: Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với CSDL quốc gia về bảo hiểm.

Nội dung thực hiện: Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với CSDL quốc gia về bảo hiểm. Đơn vị thực hiện: Bảo hiểm xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông; đơn vị phối hợp: Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT, Bộ Công an, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Nội dung thực hiện: Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; đơn vị phối hợp: Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT, Bộ Tài chính, Sở Tài chính.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Bộ Tư pháp.

Nội dung thực hiện: Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Bộ Tư pháp. Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; đơn vị phối hợp: Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp.

Nội dung thực hiện: Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; đơn vị phối hợp: Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Kết nối Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh.

Nội dung thực hiện: Xây dựng kết nối dữ liệu chia sẻ trên nền tảng NGSP với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) phục vụ nhu cầu đồng bộ, khai thác sử dụng danh mục mã định danh dùng chung của đơn vị. Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; đơn vị phối hợp: Các sở ban ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

Kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh.

Nội dung thực hiện: xây dựng kết nối dữ liệu chia sẻ trên nền tảng NGSP với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu khai thác sử dụng CSDL dùng chung về văn bản QPPL như về lĩnh vực, cơ quan ban hành, loại văn bản, chức danh… Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các sở ban ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

Kết nối Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Thông tin và Truyền thông với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh.

Nội dung thực hiện: xây dựng kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) phục vụ công tác nhập liệu, chia sẻ dữ liệu liên quan ngành thông tin và truyền thông hỗ trợ công tác quản lý, khai thác sử dụng của các huyện trên địa bàn tỉnh. Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện.

Kết nối nền tảng LGSP đối với các cơ sở dữ liệu và hệ thống, phần mềm của tỉnh.

Nội dung thực hiện: Xây dựng kết nối với trục xác thực của tỉnh, đồng thời chuẩn hóa các một số dữ liệu và hệ thống, phần mềm. Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; đơn vị phối hợp: Các sở ban ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

Nguyễn Nguyên

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết