Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
30
5256569

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022

25/03/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ra ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 03/03/2022 về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh. Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi nhất để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo động lực, đột phá và thu hút nhanh nguồn lực đầu tư xã hội vào tỉnh, cụ thể:

Giữ thứ hạng chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 thuộc nhóm 2 tốt của cả nước.

Tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, phấn đấu năm 2022 cả tỉnh có 380 doanh nghiệp thành lập mới; giảm số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; phấn đấu đến cuối năm 2022 có trên 97% doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống đăng ký kinh doanh Quốc gia đang hoạt động.

Cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính theo tinh thần kiến tạo, phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về khởi sự kinh doanh; nộp thuế và bảo hiểm xã hội; cấp phép xây dựng; tiếp cận tín dụng; tiếp cận điện năng; đăng ký tài sản;…

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp các dịch vụ công; thực hiện tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phấn đấu tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt khoảng 50%. Đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng phương thức kinh doanh mới, thực hiện chuyển đổi số để phục hồi sản xuất, kinh doanh; tiết giảm chi phí cho sản xuất kinh doanh; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đưa ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

  1. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo điều hành về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số thành phần chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) liên quan đến lĩnh vực đơn vị quản lý, nhất là cải thiện những mặt thực hiện chưa tốt và chậm so với các tỉnh, thành trong cả nước.
  2. Thực thi đầy đủ, kịp thời các thể chế và tổ chức thi hành pháp luật.
  3. Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai.
  4. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.
  5. Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra, giám sát.
  6. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững.
  7. Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.
  8. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả việc cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh./.

Lê Hiệp (09/KH-UBND)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết