Chuyên mục Sở kế hoạch đầu tư
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
33
5256599

Đến năm 2025, hỗ trợ nhà ở cho 2.828 hộ gia đình người có công với cách mạng

25/02/2022 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI về phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025; mục tiêu cụ thể về phát triển nhà ở đến năm 2025 là:

Diện tích nhà ở bình quân đầu người: Hoàn thiện đầu tư xây dựng, cải tạo nhà ở hiện có tăng thêm khoảng 6.351.000m² sàn nhà ở để nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người từ 24,7m2 sàn/người lên 28m² sàn/người (khu vực đô thị tăng từ 24,8m² sàn/người lên 29,7m2 sàn/người; khu vực nông thôn tăng từ 24,6m² sàn/người lên 27,4m2 sàn/người). 

Đơn vị hành chính

Diện tích bình quân đầu người hiện trạng

Diện tích bình quân cần tăng thêm đến năm 2025

Bình quân

Đô thị

Nông thôn

Bình quân

Đô thị

Nông thôn

TP Vĩnh Long

24,8

24,8

-

4,9

4,9

-

Thị xã Bình Minh

22,5

21,9

22,9

5,5

7,8

4,5

Huyện Bình Tân

22,5

25,8

21,7

5,5

3,9

5,7

Huyện Long Hồ

25,1

27,0

25,0

2,9

2,7

2,4

Huyện Mang Thít

25,7

26,0

25,7

2,3

3,7

1,7

Huyện Tam Bình

23,3

28,7

23,1

4,7

1,0

4,3

Huyện Trà Ôn

24,4

27,0

24,2

3,6

2,7

3,2

Huyện Vũng Liêm

27,7

28,0

27,7

0,3

1,7

-

Toàn tỉnh

24,7

24,8

24,6

3,3

4,9

2,8

Chất lượng nhà ở: Toàn tỉnh tăng tỷ lệ nhà ở bán kiên cố trở lên từ 89,2% lên đạt 95% (trong đó, nhà kiên cố tăng từ 65,4 lên 67%, nhà bán kiên cố từ 23,8% lên 28%). Để đạt được mục tiêu này, các địa phương cần giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố (hiện trạng 2,7%) và tập trung xóa nhà đơn sơ, tạm bợ còn dưới 3% trên tổng số nhà ở, tùy điều kiện địa phương để phấn đấu xóa hết nhà đơn sơ trên địa bàn. 

Đơn vị hành chính

Số liệu theo hiện trạng

Số liệu đến năm 2025

Tỷ lệ nhà bán kiên cố trở lên

Số lượng nhà đơn sơ

Tỷ lệ nhà đơn sơ

Tỷ lệ nhà bán kiên cố trở lên cân tăng thêm

Tỷ lệ nhà đơn sơ cần giảm

Số lượng nhà đơn sơ phấn đấu xóa

Thành phố Vĩnh Long

96,6

1.157

2,65

-

-

1.157

Thị xã Bình Minh

90,9

1.873

7,23

4,1

4,23

1.873

Huyện Bình Tân

77,8

4.351

16,8

17,2

13,8

4.351

Huyện Long Hồ

94,3

2.206

4,6

0,7

1,6

2.206

Huyện Mang Thít

93,2

1.402

5,0

2,8

2,0

1.402

Huyện Tam Bình

86,2

3.825

9,1

8,8

6,1

3.825

Huyện Trà Ôn

84,8

3.998

10,4

10,2

7,4

3.998

Huyện Vũng Liêm

86,4

5.258

11,4

8,6

8,4

5.258

Toàn tỉnh

89,2

24.070

8,08

5,08

5,08

24.070

Hoàn thành công tác hỗ trợ về nhà ở cho 2.828 căn cho hộ gia đình người có công với cách mạng (xây mới 760 căn; sửa chữa 2.068 căn). 

Đơn vị hành chính

Số lượng thực hiện 2021-2025

Tổng số

Xây mới

Sửa chữa

Thành phố Vĩnh Long

170

58

112

Thị xã Bình Minh

49

11

38

Huyện Bình Tân

143

35

108

Huyện Long Hồ

77

17

60

Huyện Mang Thít

235

60

175

Huyện Tam Bình

705

96

609

Huyện Trà Ôn

576

218

358

Huyện Vũng Liêm

873

265

608

Toàn tỉnh

2.828

760

2.068

Hoàn thành công tác hỗ trợ nhà ở cho khoảng 5.573 căn cho hộ nghèo khu vực nông thôn

Đơn vị hành chính

Số lượng thực hiện 2021-2025

Tổng số

Xây mới

Sửa chữa

Thành phố Vĩnh Long

301

150

151

Thị xã Bình Minh

130

75

55

Huyện Bình Tân

261

196

65

Huyện Long Hồ

861

370

491

Huyện Mang Thít

499

293

206

Huyện Tam Bình

1.284

1.284

0

Huyện Trà Ôn

848

593

255

Huyện Vũng Liêm

1.389

1.389

0

Toàn tỉnh

5.573

4.350

1.223

Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: Phấn đấu xây dựng thêm khoảng 1.000 căn nhà ở xã hội, đặc biệt nhà ở dành cho công nhân và người thu nhập thấp ở đô thị. Trong đó tập trung 06 dự án đang triển khai và 11 dự án dự kiến phát triển trong giai đoạn 2021-2025.

Nguyễn Nguyên (Nguồn QĐ 139/QĐ-UBND)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết