Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
14
7629419

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh

20/04/2022 08:38 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 19/5/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 771/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh

 Mục tiêu là tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu cò hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; góp phần thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức dư toán thu ngân sách nhà nước được giao hàng năm

Phạm vi điều chỉnh của đề án : Đề án quy định một số giải pháp quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Đối với các nội dung không quy định của Đề án được thực hiệntheo quy định của Luật Quản lý thuế và các Luật, văn bản khác có liên quan

Đối tượng điều chỉnh của Đề án:

- Người nộp thuế bao gồm: Tổ chức, hộ gia định, cá nhân nộp thuế, nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế có phát sinh từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan quản lý thuế, công chức thuế: Cục thuế, các chi cục thuế thuộc khu vực trực thuộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan

(Kèm quyết định phê duyệt đề án)

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết