Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
317
90821155

Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Long

22/11/2021 08:17 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 17/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3157/QĐ-UBND về kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Long thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

cp-dt-copy.jpg

Phó trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực thông tin và truyền thông (Phó trưởng ban thường trực); Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ban Chỉ đạo có chức năng và nhiệm vụ

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đảm bảo an toàn thông tin mạng; tiếp cận và ứng dụng các thành tựu về cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các cấp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh và đảm bảo an toàn thông tin mạng hướng đến chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra 3 việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đảm bảo an toàn thông tin mạng; đôn đốc việc triển khai Chương trình chuyển đổi số.

Chỉ đạo các nhiệm vụ được giao tại khoản 2, Điều 5, Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg, ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đảm bảo an toàn thông tin mạng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; an toàn thông tin mạng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo. Thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban phân công.

Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc) đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng, có Tổ phó là cấp Phó của các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Tổ giúp việc; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

Ủy viên Tổ giúp việc gồm đại diện lãnh đạo cấp phòng của các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, lãnh đạo và chuyên gia của các doanh nghiệp nhà nước: Viettel Vĩnh Long, VNPT Vĩnh Long, Mobifone Vĩnh Long, Bưu điện tỉnh Vĩnh Long.

Thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

TAM HẢO

Hình ảnh liên kết