Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình Trái
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
14
1066063

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội về đóng góp dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2024

02/01/2024 08:32 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cụ thể hóa Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngày 26/12/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hiệp thương lấy ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2024 trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: Ông Hồ Văn Huân - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (chủ trì cuộc họp); lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh và Liên đoàn lao động tỉnh); lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại biểu làm việc phần lớn các ý kiến của đại biểu đều thống nhất với dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2024, trong đó chủ yếu đóng góp về mặt thời gian, đối tượng giám sát, thời gian giám sát để có sự thống nhất chung, tránh sự trùng lắp gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị được giám sát.

Thay mặt chủ trì cuộc họp, ông Hồ Văn Huân phát biểu thống nhất một số nội dung cụ thể như sau:

Về nội dung giám sát: Thống nhất các nội dung giám sát theo kế hoạch, trong đó: MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát 04 nội dung; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh giám sát 02 nội dung/đơn vị; Hội Nông dân, Tỉnh đoàn và Liên đoàn lao động tỉnh giám sát 01 nội dung/đơn vị.

Lưu ý: Các đơn vị khi tổ chức giám sát đảm bảo đúng nội dung, thời gian theo kế hoạch, sau giám sát có báo cáo kết quả, kiến nghị cụ thể, đồng thời theo dõi kết quả sau kiến nghị.

Về công tác phản biện xã hội: Triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của chính quyền năm 2024 là 07 nội dung, tùy theo từng nội dung sẽ mời các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham gia.

MTTQ tỉnh họp thống nhất nội dung GS, PBXH 2024.jpg

ảnh: Ông Hồ Văn Huân, UVTV Tỉnh ủy, CT. UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Thiết nghĩ, công tác hiệp thương giữa MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội về công tác giám sát và phản biện xã hội là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm chọn lựa những nội dung phù hợp theo nguyện vọng, ý kiến của cử tri và Nhân dân trước khi trình cấp có thầm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện. Đây chính là một trong những nội dung thực hiện theo tinh thần “ý Đảng, lòng dân”.

Nguyễn Văn Thiện

Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật – Tuyên giáo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


Văn Bản Mới
Ảnh hoạt động
Video