Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
8
738613

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

16/09/2021 03:03 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 05 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND về Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 tỉnh Vĩnh Long.

QT.jpg

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo

Ban Chỉ đạo tỉnh do Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban; Ông Thạch Dương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực; Ông: Lê Danh Dự, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư - Phó Trưởng ban; Bà Phan Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh & Xã hội - Phó Trưởng ban cùng 11 thành viên đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thàn phố.

Theo quyết định trên Ban Chỉ đạo tỉnh có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 2030 trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện mục tiêu Chương trình; tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch giai đoạn và hàng năm về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều phối hoạt động giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình theo phạm vi ngành, lĩnh vực của Phụ lục II, Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện Chương trình.

Quá đó, quyết định còn quy định rõ và cụ thể về  hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban thường trực Chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương được sử dụng con dấu của đơn vị công tác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Cơ quan Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực), giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình; sử dụng biên chế của Ban Dân tộc. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm, được trích từ nguồn kinh phí quản lý của Chương trình và nguồn ngân sách địa phương.

                                                                                                           Bô Ra

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết