Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
11
1046744

Văn phòng Ban Dân tộc được tặng Cờ thi đua cấp tỉnh có thành tích xuất sắc dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2021

06/05/2022 09:58 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh vĩnh Long là đơn vị thuộc Ban Dân tộc tỉnh, có chức năng tham mưu cho Trưởng ban Dân tộc theo dõi, đôn đốc các Phòng, đơn vị trực thuộc Ban thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Dân tộc; công tác tổ chức - cán bộ; công tác công nghệ thông tin; công tác thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính; hành chính quản trị - kế toán; văn thư - lưu trữ; hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; là người phát ngôn của Ban; là đầu mối trong hoạt động quản lý, phối hợp với các phòng chuyên môn của Ban tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao.

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua cấp tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2021. Tróng đó có tập thể Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long.

Tiền thưởng kèm theo là 11.920.000 đồng/tập thể được chi từ Quỹ khen thưởng của tỉnh.

Theo đó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội  vụ và các tập thể, cá nhân có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                Kim Liên – nguồn trích từ Quyết định số 770/QĐ-UBND

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết