Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
3
1046716

Phát động phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính năm 2022

06/05/2022 09:50 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Triển khai thực hiện Kế hoạch của của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025, ngày 21/4/2022, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-BDT về việc phát động phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính năm 2022.

21341842_15.3- hoi nghi 1_21-03-15.jpg

hình ảnh minh họa

Theo đó, mục đích của Kế hoạch ban hành là nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, động viên tinh thần các tập thể, cá nhân có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực trong phong trào thi đua, nâng cao chất lượng cải cách hành chính năm 2022, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó Kế hoạch ban hành  yêu cầu phải nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và cải cách hành chính tại đơn vị; Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị; Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, phát huy được tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của các tập thể, cá nhân tham gia; Xây dựng cụ thể các nội dung, tiêu chí, có nhiều sáng kiến, giải pháp đột phá nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu cải cách hành chính nhà nước năm 2022 tại đơn vị; Việc bình xét thi đua, khen thưởng phải bảo đảm kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân theo kế hoạch.

Việc đánh giá, khen thưởng các tập thể, cá nhân phải trên cơ sở kết quả, thành tích của phong trào thi đua; bảo đảm khen thưởng kịp thời, khách quan, công khai, đúng quy định pháp luật.

Đối tượng khen thưởng là các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022.

Thời gian thực hiện phong trào thi đua được triển khai thực hiện đến hết ngày 31/12/2022.

Nội dung thi đua như phong trào thi đua trong thực hiện cải cách hành chính; Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Đề xuất sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC; Nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền CCHC.

                                                            Kim Liên - Nguồn Kế hoạch số 169/KH-BDT


Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết