Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
28
804310

Ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và 03 năm 2022-2024 về lĩnh vực công tác dân tộc

15/10/2021 09:02 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, vừa ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và 03 năm 2022-2024 về lĩnh vực công tác dân tộc.

beauty_20210516185930.jpg

Ảnh minh họa

Thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện nhiều chính sách của Trung ương và địa phương về công tác dân tộc và chính sách dân tộc góp phần làm thay đổi đáng kể bộ mặt vùng đồng bào dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được phát triển; giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn; bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát triển; quốc phòng, an ninh trật tự an toàn, xã hội trên địa bàn tỉnh được ổn định. Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm được chú trọng thực hiện, đóng góp quan trọng vào công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại vùng dân tộc thiểu số, kết hợp với giải quyết việc làm cho người dân.

Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và 03 năm 2022-2024 về lĩnh vực công tác dân tộc nhằm đạt mục tiêu góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm trên 3% đến 4%; phấn đấu hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ đất ở, nhà ở đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Đạt 90% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tăng cường công tác đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân, góp phần đạt mục tiêu 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề.

Phạm vi áp dụng Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Qua đó, năm 2022 ưu tiên tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã, ấp đặc biệt khó khăn ở một số lĩnh vực cấp thiết liên quan đến nhu cầu cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình tại những địa bàn đặc biệt khó khăn như chính sách về hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt; Đầu tư, phát triển các mô bình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị vùng đồng bào đồng bào thiểu số; Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào và vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ước kinh phí thực hiện phát triển kinh tế - xã hội về lĩnh vực công tác dân tộc là 134.150 triệu đồng và kinh phí giai đoạn 2022-2024 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên 521.449 triệu đồng.

Trong đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức thực hiện  bình xét và phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng đảm bảo công bằng, công khai minh bạch, dân chủ và khảo sát quỹ đất ở và đất sản xuất phù hợp điều kiện thực tế, quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu bố trí đất cho các hộ thiếu đất tại địa phương. Xây dựng kế hoạch hàng năm gửi cơ quan thường trực cấp tỉnh và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương thực hiện cho vay kịp thời, đúng quy định và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Giao Ban Dân tộc tỉnh  là cơ quan  thường trực, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa tỉnh. Hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định.

                                                                                                                                            Bô Ra

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết